O projektu / O projekcie

Projekt EU „Inovace na česko-polském pomezí“ č. CZ.3.22/2.1.00/11.02552 byl schválen v rámci operačního programu přeshraniční spolupráce 2007-2013 Česká republika – Polská republika, prioritní osa č. 22.2 Podpora rozvoje podnikatelského prostředí a cestovního ruchu, oblast podpory č. 22.2.1 Rozvoj podnikatelského prostředí. Jde o projekt spolupráce v oblasti podpory podnikání, trhu práce a výzkumu a technologického rozvoje.

Projekt je realizování v období od 1. července 2012 do 30. června 2015. Vedoucím partnerem je občanské sdružení Region Panda se sídlem v Rychnově nad Kněžnou, IČ 60886374. Partnerem projektu je Sudecká průmyslovo-obchodní komora Swidnica, IČ 890212810.

Inovace na česko-polském pomezí jsou základem budoucí prosperity celého tohoto regionu.

Cílové skupiny:

  • podnikatelé

  • pracovníci státní správy

  • pracovníci samosprávy

  • neziskové organizace

  • organizace realizující česko-polské projekty
     

Cíle projektu:

Časopis Inovace na česko-polském pomezí prohlubuje informovanost o inovacích v podnikatelském prostředí a o realizaci česko-polských projektů zaměřených na inovace. Realizátor využívá klasických schůzek a konferencí svolávaných v rámci jednotlivých projektů a k nim přizve realizátory podobných projektů, zástupce médií a dalších subjektů, kteří mohou využít nové poznatky ve své praxi.
Realizátor vydává čtvrtletník "Inovace na česko-polském pomezí" "Innowacje na czesko-polskim pograniczu", ve kterém jsou dvojjazyčně informace o inovacích, zejména informace z podnikatelského prostředí na obou stranách hranice a kromě toho je věnována pozornost propagaci probíhajících či ukončených projektů zaměřených na inovace.
Realizátor spolu s partnerem vydají celkem 12 čísel časopisu vždy v rozsahu 28 barevných dvojjazyčných stran ve formátu A4, vždy nákladem celkem 8 000 kusů. Časopis je distribuován adresně na cca 5000 adres.
Druhou klíčovou projektovou aktivitou jsou schůzky realizátorů česko-polských projektů zaměřených na inovace.

 

O projekcie

Projekt UE "Innowacje na czesko-polskim pograniczu" Nr CZ.3.22/2.1.00/11.02552 został dopuszczony Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej 2007 – 2013 Republika Czeska – Rzeszpospolita Polska, oś No priorytet 22,2 Poprawa warunków rozwoju przedsiębiorczości i turystyki , Dziedzina wsparcia Nr  22.2.1 Rozwój przedsiębiorczości. Jest to projekt współpracy w zakresie przedsiębiorczości, rynku pracy.

Projekt jest realizowany w okresie 1. 7. 2012 – 30. 6. 2015. Partner Wiodący jest Region Panda stowarzyszenie z siedzibą w Rychnov, ID 60.886.374. Partnerem projektu jest Sudecka Izba Przemysłowo-Handlowa Swidnica, ID 890212810.


Innowacje na czesko-polskim pograniczu są podstawą przyszłego dobrobytu w regionie.

Grupy docelowe:
• Przedsiębiorcy
• urzędnicy
• pracownicy rządu
• Organizacje non-profit
• organizację wykonania czesko-polskich projektów

Cele projektu:
Innowacje na czesko-polskim pograniczu pogłębia świadomość na temat innowacji w środowisku biznesowym, o czesko-polskich projektach ukrirunkowanych na innowacje. Realizator wykorzystuje spotkania i konferencje zwoływane w ramach różnych projektów i zaprosić ich realizatorów podobnych projektów, przedstawicieli mediów i instytucji, beneficjentów innych projektów, którzy mogą korzystać z nowej wiedzy w swojej praktyce.


Partnerzy będą wydawać kwartalnik „Innowacje na czesko-polskim pograniczu” w którym będą dwujęzyczne (j. polski i j. czeski) informacje o innowacjach, o przedsiębiorczości na pograniczu, będą rownieź promowane realizowane i ukończone projekty ukierunkowane na innowacje.

Partnerzy projektu wydadzą łącznie 12 nomerów czasopisma, objętość 28 kolorowych stron dwujęzycznych w formacie A4, o nakł. 8000 sztuk. Czasopismo będzie dystrybuowane na 5000 adresów.

Drugim kluczowym działaniem będą spotkania beneficjentów czesko-polskich projektów ukierunkowanych na innowacje.